Privacyverklaring Open Plaats vzw

Bescherming van jouw privacy

Bij Open Plaats vzw hechten we een grote waarde aan het waarborgen van jouw privacy. Deze privacyverklaring informeert je over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we ze behandelen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoorde gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens met respect voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verstrekt. We beperken ons tot het verzamelen van de noodzakelijke gegevens voor de beoogde doeleinden. Jouw expliciete toestemming vragen we tenzij de wet anders vereist. Open Plaats vzw implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen en deelt deze gegevens niet met derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is of wettelijk vereist.

Onze verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het inzamelen van herbruikbare goederen, het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen, het nakomen van wettelijke verplichtingen met betrekking tot vrijwilligerswerk, communicatie met medewerkers, betaling van kostenvergoedingen, versturen van nieuwsbrieven en het omkaderen van vrijwilligers en doelgroepmedewerkers.

Welke gegevens verwerken we

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij verschillende persoonsgegevens van je vragen, verwerken en bewaren, zoals persoonlijke identiteitsgegevens, informatie met betrekking tot kostenvergoedingen, en gegevens over het verrichte vrijwilligerswerk.

Delen met derden

Wij verstrekken jouw gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doeleinden. Hiervoor hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten met gespecialiseerde partijen, zoals onze internetprovider, IT-infrastructuurbeheerders, verzekeraars, en partijen die betrokken zijn bij boekhouding en betalingen.

Bewaartermijn en beveiliging

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig en hebben maatregelen genomen om de beveiliging en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding, we anonimiseren gegevens waar mogelijk en maken regelmatig back-ups.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen en het recht op beperking van de verwerking uitoefenen.

Klachten

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. Dit kan door een mail te sturen naar privacy@openplaats.be. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of juridische stappen te ondernemen.

Wijzigingen

Open Plaats vzw behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Schrijf in op de nieuwsbrief

Retrodagen, kerstweek, paasdecoratie... Mis de start van onze seizoensacties niet!